Foreningens navn og hjemsted

Foreningens navn er Københavns Knivmagerlaug.
Foreningens hjemsted er København.

Formål og virke

 1. Socialt samvær omkring knivbygning og fordybelsen i og udbredelsen af kendskabet til knivbygningskunsten.
   
 2. Ved leje/lån og lignende af lokaler og faciliteter, indkøb af materiel, at skaffe medlemmerne adgang til at udøve knivmagerkunsten.
 3. Bestyrelsen udarbejder for lejede/lånte/ejede lokaler og faciliteter betingelser og regler for deres økonomi og brug.

Medlemmer og stemmeret

Alle, som betaler kontingent, følger Københavns Knivmagerlaugs love og i øvrigt har et agtværdigt forhold til kniven, kan være medlemmer. Medlemmer skal besidde en gyldig blankvåbentilladelse. Bestyrelsen kan suspendere et medlemskab indtil førstkommende generalforsamling, og skal i påkommende fald, efter indhentning af udtalelse fra det berørte medlem, indstille til generalforsamlingen at foretage eksklusion.

General forsamling afholdes hvert år, den 1 . mandag i marts. Såfremt kontingent ikke er betalt pr 15 feb samme år, kan man kun deltage som passivt medlem, uden tale- og stemmeret.

Bestyrelsen, eller andre, kan indstille til generalforsamlingen at udnævne æresmedlemmer. Sådanne er kontingentfrie, men har i øvrigt samme rettigheder og forpligtelser som alle andre medlemmer af foreningen.

Kontingent, indskud og generelle regler

Kontingentets størrelse fastsættes på generalforsamlingen.
Kassereren kan fastsætte kontingentstørrelsen for indmeldelser i 2. halvår.

Restancer er ikke tilladt, og 2 måneders restance medfører at medlemmet slettes.

Udmeldelse af foreningen skal altid ske skriftligt til bestyrelsen og gælder ved udløbet af kalenderåret, og kontingent refunderes derfor ikke. Ved eksklusion refunderes kontingent forholdsmæssigt på månedsbasis.

Foreningens nøgler og værdier skal tilbageleveres ved ophør af medlemskab.

Økonomi

Regnskabsåret følger kalenderåret.

Medlemmers tillidshverv er som hovedregel ulønnede, men aftalte udgifter kan dækkes efter bilag. Regnskabet revideres af den valgte revisor.

Foreningens ledelse

Generalforsamlingen er højeste myndighed, og bestyrelsen repræsenterer foreningen, under ansvar i alle forhold, overfor generalforsamlingen.

Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer, en sekretær og 2 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen. På lige år vælges formanden, sekretæren og et medlem, og på ulige år vælges kassereren, næstformanden og et medlem.

Bestyrelsen

Bestyrelsen sammenkaldes af formanden, og skal desuden sammenkaldes, når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer fremsætter ønske herom. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 medlemmer er tilstede. I bestyrelsen træffes afgørelser ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens - evt. næstformandens - stemme afgørende.

Bestyrelsen kan oprette. Udvalgsformænd, som ikke er medlem af bestyrelsen, skal være udpeget af bestyrelsen. Udvalgsformændene er forslagsstillende, og har, ved dagsordenpunkter der vedrører de enkelte udvalgs speciale, møderet og stemmeret på bestyrelsesmøder.

Foreningen tegnes i økonomisk henseende af formanden og/eller kassereren sammen eller hver for sig.

Bestyrelsen kan bemyndige et enkelt medlem af denne, til med fuld retsvirkning overfor samtlige bestyrelsesmedlemmer, at handle på bestyrelsens vegne.

Bestyrelsen skal føre

 • Et medlemskartotek
 • Et regnskab med inventarliste
 • En forhandlingsprotokol

Suppleanter / revisorer

På den ordinære generalforsamling vælges blandt foreningens medlemmer én suppleant og én revisor for 2 år ad gangen. Revisoren skal revidere foreningens regnskaber og give påtegning herom, og har tillige til enhver tid adgang til at efterse regnskabet og beholdningen.

Skulle suppleant eller revisor på forfald, kan bestyrelsen i deres sted vælge andre til at fungere til næste ordinære generalforsamling.

Foreningsmøder og generalforsamlinger

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år 1. mandag i marts.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når der skriftligt fremsættes ønske om dette fra 1) et flertal i bestyrelsen, 2) formanden, 3) mindst 1/5 af medlemmerne, over for bestyrelsen/formanden med angivelse af dagsorden.

Alle medlemsmøder og generalforsamlinger indkaldes skriftligt til alle medlemmer, eller gennem foreningsbladet, med mindst 14 dages varsel. Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 5 dage for generalforsamlingen.

Indkaldelse til generalforsamling skal indeholde en dagsorden med mindst følgende punkter:

 • Valg af dirigent
 • Formandens beretning
 • Aflæggelse og godkendelse af regnskab for det sidste kalenderår
 • Status på regnskab og opfølgning på budget for indeværende regnskabsår
 • Forslag til budget
 • Fastsættelse af kontingent
 • Indkomne forslag
 • Valg til bestyrelse
 • Valg af suppleant(er) til bestyrelsen
 • Valg af revisorer og revisorsuppleant
 • Eventuelt

Valg skal ske skriftligt, hvis blot ét medlem ønsker det. Vedtagelse sker ved simpelt stemmeflertal. Stemmeret har alle medlemmer. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.

Beslutninger vedr. lovændringer, foreningens ophævelse eller sammenlægning med anden forening

Ændring af foreningens love kan kun foretages på en generalforsamling. Alle beslutninger træffes ved almindelig stemmeflertal. Ved lovændring dog kun når mindst 2/3, af de fremmødte stemmeberettigede, stemmer herfor.

Foreningens ophævelse eller sammenlægning med anden forening, skal vedtages af to, på hinanden følgende, generalforsamlinger, den ene, den ordinære. Til vedtagelse kræves mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmers stemmer. Er en sådan generalforsamling ikke beslutningsdygtig, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor afgørelsen træffes ved almindelig stemmeflertal, uanset det fremmødte antal medlemmer.

Ved foreningens eventuelle opløsning/ophævelse

Forslag til opløsning af foreningen kan fremsættes af bestyrelsen eller af mindst 2/3 af medlemmerne. Forslaget skal have mindst 2/3 flertal af de fremmødte medlemmer på to efter hinanden følgende generalforsamlinger, med 1 til 2 måneders mellemrum.

Ved opløsning af foreningen overtager Dansk Husflidsselskab og Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum, Hørsholm, i lige dele foreningens formue, som efter modtagernes frie valg kan videregive det modtagne, eller dele heraf, til andre danske statslige eller statsanerkendte museer. Foreningens ejendele tilfalder Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum, Hørsholm.Københavns Knivmagerlaug  | info@knivlauget.dk